1. ორგანიზაციის სტრუქტურა

ფონდი “ლინგვა პლუსი”, რეგისტრაციის N 501, რეგისტრირებულია 2000 წლის 18 თებერვალს იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ორგანიზაციის თავმჯდომარეა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, საფრანგეთის აკადემიური პალმის ორდენის კავალერი ქეთევან ჯაში. ის არის 100 ნაშრომის ავტორი.

ქეთევან ჯაშის რეზიუმე   სინქრონული თარგმანი საერთაშორისო კონფერენციებზე   შრომები

2. ორგანიზაციის მიზნები

– თანამშრომლობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; 
– თანამშრომლობა უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან; 
– სახელმძღვანელოების, ლექსიკონების შედგენა, გამოცემა; 
– ტრენინგების ჩატარება (საშუალო სკოლისა და უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებლებისათვის, როგორც ქალაქის, ისე რეგიონების მასშტაბით); 
– მასწავლებელთა სტაჟირების ხელშეწყობა; 
– საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვა. 
ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს გამოცდილ მთარგმნელ-თარჯიმნებთან.

3. საქმიანობა

2003  წელს ორგანიზაციის  ერთი  პროექტი  დაფინანსებულ  იქნა  ფონდი “ღია საზოგადოება-საქართველოს მიერ”. 
ორგანიზაციამ საკუთარი სახსრებით დაბეჭდა და გამოსცა წიგნები, ლექსიკონები, თარგმანები: 
– ფრანგულ-ქართული სასკოლო არგოს ლექსიკონი; 
– ფრანგულ-ინგლისურ-რუსულ-ქართული ეკონომიკიური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი 
– ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი
– ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული იურიდიული ტერმინოლოგიის ლექსიკონი
– ფრანგული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია
– თარგმნის პრაქტიკული კურსი
– რომანული ისტორიული ენათმეცნიერება
– თარგმნის ხელოვნება და სწავლების მეთოდი
– თარგმანი-ინტერპრეტაციული მოდელი  და სხვა

2014 წელს ორგანიზაციის პროექტი დააფინანსა საქართველოს ფრანგულმა ინსტიტუტმა. პროექტი ითვალისწინებდა საქართველოს 4 ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, თელავი) უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის ტრენინგების ჩატარებას თარგმანმცოდნეობაში. 

ჩვენი მისამართია:

 საქართველო, თბილისი 0171

 ს. ჩიქოვანის ქ. 24ა

 ტელ: +995 32 2 33-31-82 ; 

            +995 599-50-83-37

 ელ-ფოსტაketino50@yahoo.fr