1. ორგანიზაციის სტრუქტურა

 

ფონდი "ლინგვა პლუსი", რეგისტრაციის N 501, რეგისტრირებულია 2000 წლის 18 თებერვალს იუსტიციის სამინისტროს მიერ. ორგანიზაციის თავმჯდომარეა ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი, საფრანგეთის აკადემიური პალმის ორდენის კავალერი ქეთევან ჯაში. ის არის 90-ზე მეტი ნაშრომის ავტორი.

ქეთევან ჯაშის რეზიუმე   სინქრონული თარგმანი საერთაშორისო კონფერენციებზე   შრომები

 

2. ორგანიზაციის მიზნები

 

- თანამშრომლობა ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
- თანამშრომლობა უცხოურ არასამთავრობო ორგანიზაციებთან;
- სახელმძღვანელოების, ლექსიკონების შედგენა, გამოცემა;
- ტრენინგების ჩატარება (საშუალო სკოლისა და უმაღლესი სკოლის მასწავლებლებლებისათვის, როგორც ქალაქის, ისე რეგიონების მასშტაბით);
- მასწავლებელთა სტაჟირების ხელშეწყობა;
- საერთაშორისო საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვა.
ჩვენი ორგანიზაცია თანამშრომლობს გამოცდილ მთარგმნელ-თარჯიმნებთან.

 

3. საქმიანობა

 

2003  წელს ორგანიზაციის  ერთი  პროექტი  დაფინანსებულ  იქნა  ფონდი "ღია საზოგადოება-საქართველოს მიერ".
ორგანიზაციამ საკუთარი სახსრებით დაბეჭდა და გამოსცა წიგნები, ლექსიკონები, თარგმანები:
- ფრანგულ-ქართული სასკოლო არგოს ლექსიკონი;
- ფრანგულ-ინგლისურ-რუსულ-ქართული ეკონომიკიური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი
- ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული ეკონომიკური ტერმინოლოგიის ლექსიკონი
- ქართულ-ფრანგულ-ინგლისურ-გერმანულ-რუსული იურიდიული ტერმინოლოგიის ლექსიკონი
- ფრანგული და ქართული ენების შეპირისპირებითი ტიპოლოგია
- თარგმნის პრაქტიკული კურსი
- რომანული ისტორიული ენათმეცნიერება
- თარგმნის ხელოვნება და სწავლების მეთოდი
- თარგმანი-ინტერპრეტაციული მოდელი  და სხვა

2014 წელს ორგანიზაციის პროექტი დააფინანსა საქართველოს ფრანგულმა ინსტიტუტმა. პროექტი ითვალისწინებდა საქართველოს 4 ქალაქში (თბილისი, ქუთაისი, ბათუმი, თელავი) უმაღლესი სასწავლებლების მასწავლებლებისათვის ტრენინგების ჩატარებას თარგმანმცოდნეობაში. 

 

ჩვენი მისამართია:

 

 საქართველო, თბილისი 0171

 ს. ჩიქოვანის ქ. 24ა

 ტელ: +995 32 2 33-31-82 ; 

            +995 599-50-83-37

 ელ-ფოსტა: ketino50@yahoo.fr

Georgian font

 

Copyright (c) by Irakli Sheshelidze. All rights reserved